Városok és városi társadalom

A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat a modern várostörténet-írás kialakulásának, önálló diszciplínává válásának folyamatával, valamint a városok és a városi társadalom kutatásának fontosabb problémaköreivel. Ennek során megvizsgáljuk a város kritériumait, kitérve a strukturalista és a funkcionalista városszemlélet eltérő szempontjaira. Konkrét szakirodalmi példákon keresztül tárgyaljuk a helytörténeti és a várostörténeti megközelítés különbségeit. Áttekintjük a polgárság fogalmának különböző értelmezéseit. A kérdéskörhöz szorosan kapcsolódva körbejárjuk a különböző korszakok városi jogállással kapcsolatos felfogását, az országos városhierarchia átrendeződések folyamatát. Kitérünk a magyarországi várospolitika főbb jellemzőire, különös tekintettel a 18-19. századi viszonyokra. Értelmezési keretet adunk a városi elit fogalmának meghatározásához, az ehhez kapcsolódó vizsgálati módszerekhez és forrásokhoz.