Oktatóink

Dr. Valuch Tibor egyetemi tanár

Kutatási területe a modern kori magyar társadalom- és művelődéstörténet, amit (kelet-közép-)európai összefüggéseiben is igyekszik vizsgálni. Ezen belül jelenleg elsősorban a hétköznapi élet és a fogyasztás, valamint a munka és a munkásság világának a társadalomtörténetével foglalkozik. Módszertani szempontból mostanában a személyes történelem, a társadalmi változások történeti értelmezésének a család- és élettörténeteken alapuló megközelítési lehetőségei, illetve az ehhez kapcsolódó sajátos források feldolgozásának a kérdései foglalkoztatják.

Dr. Kalmár János egyetemi tanár

A Habsburg Monarchia 17-18. századi történetének kutatója, különös tekintettel Magyarország helyzetére, berendezkedésére, az ezzel kapcsolatos udvari elképzelésekre a török kiűzése utáni időszakban. Tudományos és publikációs tevékenységét széles körű nemzetközi kitekintéssel végzi.

Dr. V. Balogh Judit egyetemi tanár

Kutatásai az Erdélyi Fejedelemség korának társadalmi elitjére fókuszálnak, ezen belül is kiemelt figyelemmel a Székelyföldre. A családi és politikai kapcsolatrendszerek feltárása mellett a konfesszionalizáció és a női szerepkonstrukciók kérdése is foglalkoztatja.

Dr. Pap József főiskolai tanár

Kutatóként elsősorban a 19. századi magyar társadalomtörténettel foglalkozik, ebben a témakörben a lokális és az országos elittel kapcsolatos tanulmányokat jelentetett meg. Publikációiban, oktatási tevékenységében újító jelleggel alkalmazza az informatikai és statisztikai módszereket. A makroszintű elemzések mellett előszeretettel foglalkozik helytörténeti jellegű esettanulmányokkal. Széles körű tudományos ismeretterjesztő tevékenységet folytat.

Dr. Bartók Béla egyetemi docens

Érdeklődési területe elsősorban a 20. századi művelődés- és neveléstörténet. Az első világháború kevésbé ismert társadalmi jelenségei mellett különösen a Római katolikus egyház iskoláinak 19-20. századi történetét kutatja. Módszertani szempontból az iskolai értesítők, névtárak, különféle újságok, folyóiratok mélyebb elemzése mellett a szubjektívabb történelmi források vizsgálata is foglalkoztatja. A Nagy Háború blog rendszeres szerzőjeként részt vállal a színvonalas tudományos ismeretterjesztésben.

Dr. Ballabás Dániel adjunktus

Kutatási területe a dualizmus kori magyar főnemesség társadalomtörténete és földbirtokviszonyai. Ezen belül jelenleg elsősorban a hitbizományokkal foglalkozik. Módszertani szempontból erősen érdekli a történelemtudomány digitalizációjában rejlő lehetőségek megragadása és kiaknázása. A programozó történész nevű blogjában ehhez kapcsolódóan kínál különböző megoldásokat erre nyitottnak mutatkozó történészek számára.

Dr. Berecz Anita tudományos segédmunkatárs

Érdeklődési területe a 19. századi magyar város- és társadalomtörténet. Kutatásai középpontjában a dualizmuskori városi képviselőtestületek és a helyhatósági választások állnak. Emellett a késő rendi korszak polgárságának társadalomtörténeti megközelítése is foglalkoztatja.

Dr. Borbély Zoltán adjunktus

A 16-17. századi magyar nemesi és főnemesi társadalom struktúrája és működése, ezeknek a korabeli kormányzattal és hadügyigazgatással való sokrétű összefonódása áll a kutatásainak fókuszában. Történészként széleskörűen hasznosítja a társadalomtörténeti módszereket és a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket.

Dr. Fábián Máté adjunktus

A huszadik századi magyar politika- és társadalomtörténet kutatója, különös tekintettel a két világháború közötti főispáni kar és a lokális közigazgatás működésére. Ehhez kapcsolódóan módszertani szempontból leginkább az életrajzírással és a prozopográfiával foglalkozik, elméleti és gyakorlati téren egyaránt. Koordinátora az északkelet-magyarországi régiótörténeti fórumnak.

Dr. Nagy Andor tudományos munkatárs

Kutatóként a kora újkori erdélyi szászok társadalomtörténetével foglalkozik, elsősorban könyv- és művelődéstörténeti szempontból. Ezen belül jelenleg elsősorban a brassói tisztviselő családokhoz köthető alkalmi írásemlékek család- és karriertörténeti vonatkozásait elemzi. Kutatásaiban hangsúlyt fektet az informatika által támogatott módszertani megfontolásokra is.

Rózsa Sándor tudományos segédmunkatárs

Kutatási területe a környezettörténet és a történeti földrajz, azon belül elsősorban a 18-19. századi vízrendezési munkálatok kvantitatív szempontú elemzése. Vizsgálatai során gyakran alkalmazza a térinformatikát, kiemelten érdeklődik a térbeli adatok korszerű feldolgozásának és elemzésének módszerei iránt. Jelenlegi kutatásai a Nagykunsághoz kötődnek, több ponton kapcsolódnak a kiváltságos kerület társadalom- és gazdaságtörténetéhez.