A politika társadalomtörténete

A tárgy a politika társadalomtörténetét alapvetően két szempontból közelíti meg. Vizsgálja egyrészt a politikába bekapcsolódó társadalmi csoportokat, másrészt a „politika csinálásban" aktívan részt vevő politikusokat.

A félév folyamán áttekintjük azokat a törvényi kereteket, amelyek meghatározták a politizálók körét a 19. századi Magyarországon. Megvizsgáljuk a választók összetételének alakulását, a választási részvételt befolyásoló tényezőket (pártstruktúra, a lakosság szociális viszonyai, a politikai nyilvánosság lehetőségei), kitérünk ezek regionális, etnikai és vallási dimenzióira. Esettanulmányok segítségével mutatjuk be a dualizmus kori politizáláshoz kapcsolódó társadalmi rítusokat. A politikusok csoportjának elemzése során a politika weberi értelemben vett professzionalizációs folyamatát, a politika hivatássá válását tekintjük át. Az országos elit mellett figyelmet fordítunk a lokális szereplőkre is, a városok, vármegyék helyi elitjére, a két szféra érintkezésére, esetleges összefonódásra. Kitérünk a politikusi rekrutáció, a kiválasztódás sajátosságaira is.

A társadalomtörténeti folyamatok esetében bemutatjuk a digitális eszközöknek a kutatásban való felhasználási lehetőségeit. Konkrét példák segítségével megismerjük, hogy az adatbázis építésnek, a térinformatikai ábrázolásnak, a kapcsolati hálók feltérképezésének, a kvantitatív adatok statisztikai elemzésének módszerei miként használhatók a téma feldolgozásában.