A lokális társadalom kutatásának forrásai és módszerei

A lokális társadalmak vizsgálatát célul kitűző mikrotörténeti jellegű kutatások száma a 20. század közepétől kezdve folyamatosan nő, s az utóbbi időben több projekt is elindult, melynek célja a vidéki társadalom jellemzőinek és főbb folyamatainak induktív irányú feltárása. A regionális kutatások fontos célkitűzése a gyakran adathiánnyal küzdő és az általánosítás hibájába eső „országtörténészek" és a rendszerint nagy forrásbázissal dolgozó, ám a szintetizálásra, s kutatási eredményeik kontextusba hozására sokszor alkalmatlannak tartott helytörténészek közötti űr áthidalása. A kurzus fontos célkitűzése, hogy a hallgatók megértsék a regionális és a klasszikus értelemben vett helytörténeti kutatások közötti fontosabb különbségeket. A kurzus során bemutatásra kerülnek azok az utóbbi időben lezajlott – részben napjainkban is folyamatban lévő – kutatási projektek, melyek szemléleti vagy módszertani szempontból újdonságot jelentenek a regionális kutatások területén. Ezzel párhuzamosan, s a képzés más kurzusait részint kiegészítve áttekintésre kerülnek az alsó- és középszintű közigazgatás azon jellemző forrástípusai (pl. jegyzőkönyvek, anyakönyvek, árvaszéki iratok, hagyatékleltárak, igazságszolgáltatással, oktatás- és egészségüggyel kapcsolatos iratok), melyek a lokális társadalom kutatásának fontos forrásai.